Увага! Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів!

Увага! Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів!

Постановою КМУ від 11 березня 2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, (із змінами і доповненнями), встановлено з 12 березня 2020р. до 11 травня 2020р. на всій території України карантин. Пунктом 7 ч.2 Постанови заборонено проведення всіх масових заходів.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 затверджено Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Пунктом 7 Порядку встановлено, що загальні збори, які були скликані у встановленому законодавством порядку до дати набрання чинності цим Порядком, можуть бути за рішенням наглядової ради товариства перенесені та проведені дистанційно.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 27 квітня 2020 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №12 від 27.04.2020) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів дистанційно 05 червня 2020 року.

У зв’язку з чим, загальні збори Товариства, призначені на 29 квітня 2020 року проводитися не будуть!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

(код ЄДРПОУ 00204033)

повідомляє про дистанційне проведення чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 05 червня 2020 року, дистанційно.

Голосування на загальних зборах: початок – з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування; завершення – до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 01 червня 2020 року.

Відповідно до ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів відноситься до виключної компетенції наглядової ради товариства (п.3 ч.2 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства», п.11.18 Статуту Товариства).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 17 лютого 2020 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №10 від 17.02.2020) було призначено чергові загальні збори акціонерів 29 квітня 2020 року о 12-ій годині за адресою:  м. Черкаси, вул. Небесної сотні, буд. 105, кім. 204, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-промислової палати).

Постановою КМУ від 11 березня 2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами і доповненнями), встановлено з 12 березня 2020р. до 11 травня 2020р. на всій території України карантин. Пунктом 7 ч.2 Постанови заборонено проведення всіх масових заходів.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 затверджено Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Пунктом 7 Порядку встановлено, що загальні збори, які були скликані у встановленому законодавством порядку до дати набрання чинності цим Порядком, можуть бути за рішенням наглядової ради товариства перенесені та проведені дистанційно.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 27 квітня 2020 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №12 від 27.04.2020) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів дистанційно 05 червня 2020 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua:

– Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) – 26.05.2020р;

– Єдиний бюлетень для  кумулятивного голосування – 29.05.2020р.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в пункті 44 Порядку, буде розміщена на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua – не пізніше 06 травня 2020р.

Проект порядку денного:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Вечерська Катерина Володимирівна, члени лічильної комісії Дахненко Анастасія Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

2.Розгляд звіту Голови правління Товариства. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення:

Роботу Голови правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

3.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

4.Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2019 рік,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2019 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  відповідно до Статуту Товариства.

5.Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2019р.

6.Розподіл і використання прибутку товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

7.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень згідно з п.11.1.,11.3. розділу 11 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

– Яковенко Олег Олексійович

– Глущенко Дмитро Олександрович

– Дончак Альона Василівна

– Трофименко Тетяна Володимирівна

– Чижова Олена Петрівна

8.Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

9.Припинення повноважень  Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії, в зв’язку з закінченням терміну  дії повноважень згідно з п.13.3. розділу 13 Статуту Товариства.  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

– Даценко Людмила Володимирівна

– Дорошенко Ірина Володимирівна

– Барська Лариса Віталіївна

– Сичова Людмила Олександрівна

– Гриценко Ольга Павлівна

10.Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування.

11.Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: З метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати попередню згоду Правлінню ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2019 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує подвійної вартості активів товариства. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: а саме:

– правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля;

– правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов’язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов’язань інших юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства.

2.Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.).

Найменування показника

Період

2019 рік 2018 рік
Усього активів 930691 1152679
Основні засоби (за залишковою вартістю) 376909 385773
Запаси 97860 161251
Сумарна дебіторська заборгованість 326080 475457
Грошові кошти та їх, еквіваленти 17397 21635
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 775304 -8130
Власний капітал -884692 -1659420
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 26272 26272
Дострокові зобов’язання і забеспечення 1415763 1574794
Поточні зобов’язання і забеспечення 399620 1237305
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 779367 -3168
Середньорічна кількість акцій (шт.) 525432400 525432400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 1,48329 – 0,00603

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, з матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів можна ознайомитись шляхом надіслання запиту щодо ознайомлення на електронну пошту cherk_tec@meta.ua або у відкритому доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович (тел. (0472) 397-255).

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного  представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином  засвідчені копії.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. 

Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

– за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

– нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

– депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи

Акціонерам необхідно укласти договори з депозитарними установами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Довідки за телефоном: (0472) 397-255

Правління ПРАТ «Черкаське хімволокно»